სტატისტიკა
საერთო
ვერსია 1.02N
სეზონი II
ექსპი 80X
დროფი 70%
სერვერი ჩართულია
თამაშობს 35
მომხმარებელი 2157
პერსონაჟები 4331
დაიბლოკა 15
კლანები 66
კლანში არის 345