ოფციები
ძირითადი ოფციები:
Luck(succes rate of jewel of soul +25%)
Luck(critical damage rate +5%)
Additional defense +12%
Reflect Damage +5%
Defence Succes rate +10%
Increases acquisition Rate of Zen after hunting monsters +40%


არჩევითი ოფციები:
Increase Max HP +4%
Increase Max Mana +4%
Damage Decrease +4%

(აქედან შეძლებთ მხოლოდ ერთი ოფციის არჩევას)


DK/BK სეტები

Great Dragon Set+12
40,000 Sign of Lord
Great Dragon Set+10
20,000 Sign of Lord


Dark Phoenix Set+12
30,000 Sign of Lord
Dark Phoenix Set+10
17,500 Sign of Lord


Black Dragon Set+12
25,000 Sign of Lord
Black Dragon Set+10
15,000 Sign of Lord


Dragon Set+12
20,000 Sign of Lord
Dragon Set+10
12,500 Sign of Lord


Leather Set+12
15,000 Sign of Lord
Leather Set+10
10,000 Sign of Lord


Plate Set+12
15,000 Sign of Lord
Plate Set+10
10,000 Sign of Lord


Scale Set+12
15,000 Sign of Lord
Scale Set+10
10,000 Sign of Lord


Bronze Set+12
15,000 Sign of Lord
Bronze Set+10
10,000 Sign of Lord


Brass Set+12
15,000 Sign of Lord
Brass Set+10
10,000 Sign of Lord