ოფციები
ძირითადი ოფციები:
Luck(succes rate of jewel of soul +25%)
Luck(critical damage rate +5%)
Additional defense Set+12%
Reflect Damage +5%
Defence Succes rate Set+10%
Increases acquisition Rate of Zen after hunting monsters +40%


არჩევითი ოფციები:
Increase Max HP +4%
Increase Max Mana +4%
Damage Decrease +4%

(აქედან შეძლებთ მხოლოდ ერთი ოფციის არჩევას)


DL სეტები

Dark Master Set+12
40,000 Sign of Lord
Dark Master Set+10
20,000 Sign of Lord


Dark Steel Set+12
30,000 Sign of Lord
Dark Steel Set+10
15,000 Sign of Lord


Light Plate Set+12
20,000 Sign of Lord
Light Plate Set+10
10,000 Sign of Lord


Adamantine Set+12
20,000 Sign of Lord
Adamantine Set+10
10,000 Sign of Lord