ოფციები
ძირითადი ოფციები:
Force Ware Skill (mana:10)
Luck(succes rate of jewel of soul +25%)
Luck(critical damage rate +5%)
Additional dmg +12
Excellent Damage Rate +10%
Increase Damage +2%
Increases acquisition Rate of Mana after hunting monsters +Mana/8


არჩევითი ოფციები:
Increase Damage +Level/20
Increase Attacking(wizardry)speed +7
Increases acquisition Rate of Life after hunting monsters +Life/8

(აქედან შეძლებთ მხოლოდ ერთი ოფციის არჩევას)


DL სკეპტერები

Solay Scepter +12
20,000 Sign of Lord
Solay Scepter +10
10,000 Sign of Lord


GreatLord Scepter +12
15,000 Sign of Lord
GreatLord Scepter +10
7,500 Sign of Lord


Shining Scepter +12
15,000 Sign of Lord
Shining Scepter +10
7,500 Sign of Lord


Archangel Scepter +12
15,000 Sign of Lord
Archangel Scepter +10
7,500 Sign of Lord