ოფციები
ძირითადი ოფციები:
Luck(succes rate of jewel of soul +25%)
Luck(critical damage rate +5%)
Additional defense +12%
Reflect Damage +5%
Defence Succes rate +10%
Increases acquisition Rate of Zen after hunting monsters +40%


არჩევითი ოფციები:
Increase Max HP +4%
Increase Max Mana +4%
Damage Decrease +4%

(აქედან შეძლებთ მხოლოდ ერთი ოფციის არჩევას)


Elf/ME სეტები

Iris Set+12
40,000 Sign of Lord
Iris Set+10
20,000 Sign of Lord


Red Spirit Set+12
30,000 Sign of Lord
Red Spirit Set+10
15,000 Sign of Lord


Divine Set+12
25,000 Sign of Lord
Divine Set+10
12,500 Sign of Lord


Spirit Set+12
20,000 Sign of Lord
Spirit Set+10
10,000 Sign of Lord