ოფციები
ძირითადი ოფციები:
Luck(succes rate of jewel of soul +25%)
Luck(critical damage rate +5%)
Additional defense +12%
Reflect Damage +5%
Defence Succes rate +10%
Increases acquisition Rate of Zen after hunting monsters +40%


არჩევითი ოფციები:
Increase Max HP +4%
Increase Max Mana +4%
Damage Decrease +4%

(აქედან შეძლებთ მხოლოდ ერთი ოფციის არჩევას)


DW/SM სეტები

Grand Soul Set+12
40,000 Sign of Lord
Grand Soul Set+10
20,000 Sign of Lord


Dark Soul Set+12
30,000 Sign of Lord
Dark Soul Set+10
15,000 Sign of Lord


Legendary Set+12
25,000 Sign of Lord
Legendary Set+10
12,500 Sign of Lord


Sphinx Set+12
20,000 Sign of Lord
Sphinx Set+10
10,000 Sign of Lord


Pad Set+12
20,000 Sign of Lord
Pad Set+10
10,000 Sign of Lord


Bone Set+12
20,000 Sign of Lord
Bone Set+10
10,000 Sign of Lord