ოფციები
ძირითადი ოფციები:
Luck(succes rate of jewel of soul +25%)
Luck(critical damage rate +5%)
Additional dmg +12
Excellent Damage Rate +10%
Increase Damage +2%
Increases acquisition Rate of Mana after hunting monsters +Mana/8


არჩევითი ოფციები:
Increase Damage +Level/20
Increase Attacking(wizardry)speed +7
Increases acquisition Rate of Life after hunting monsters +Life/8

(აქედან შეძლებთ მხოლოდ ერთი ოფციის არჩევას)


SM შტაფები

Viper Staff +12
20,000 Sign of Lord
Viper Staf +10
10,000 Sign of Lord


Platina Staff +12
15,000 Sign of Lord
Platina Staf +10
7,500 Sign of Lord


Kundun Staff +12
10,000 Sign of Lord
Kundun Staf +10
5,000 Sign of Lord


Legendary Staff +12
7,500 Sign of Lord
Legendary Staf +10
3,500 Sign of Lord