სტატისტიკა
საერთო
ვერსია 1.02N
სეზონი II
ექსპი 80X
დროფი 70%
სერვერი ჩართულია
თამაშობს 3
მომხმარებელი 2666
პერსონაჟები 5562
დაიბლოკა 20
კლანები 81
კლანში არის 379