ოფციები
ძირითადი ოფციები:
Ignore Opponent's Defensive Power By 3%
Luck(succes rate of jewel of soul +25%)
Luck(critical damage rate +5%)

არჩევითი ოფციები:
Increase Max HP
Increase Max Mana

(აქედან შეძლებთ მხოლოდ ერთი ოფციის არჩევას)


ფრთები

Dragon Wings +12
40,000 Sign of Lord
Dragon Wings +10
20,000 Sign of Lord


Soul Wings +12
40,000 Sign of Lord
Soul Wings +10
20,000 Sign of Lord


Darkness Wing +12
40,000 Sign of Lord
Darkness Wing +10
20,000 Sign of Lord


Spirit Wing +12
40,000 Sign of Lord
Spirit Wing +10
20,000 Sign of Lord


Cape of Lord +12
40,000 Sign of Lord
Cape of Lord +10
20,000 Sign of Lord